Algemene Voorwaarden - Koffie Maestro

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]Artikel 1. Begrippen

 1. koffiemaestro.nl is de geregistreerde domeinnaam van Koffie Maestro & zijn beide geregistreerd bij de KvK in het Handelsregister onder KvK-nummer 6801935. De gebruikers van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: De consument, de natuurlijke of rechtspersoon van een bedrijf, met wie Koffie Maestro een overeenkomst beoogt te sluiten of heeft gesloten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Koffie Maestro.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

Artikel 3. Aanbod

 1. Aanvaarding van een aanbod van Koffie Maestro is geheel vrijblijvend als daarin geen termijn is vermeld.
 2. Aan een aanbod van Koffie Maestro dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Koffie Maestro dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Koffie Maestro en de opdrachtgever komt tot stand door inschrijving via website & acceptatie van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever akkoord gaat met een offerte van Koffie Maestro door ondertekening of replay op de email offerte met daarin de tekst: “akkoord offerte”,
 3. Email bevestiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigingen

 1. Indien de omvang van de aan Koffie Maestro verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Koffie Maestro gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering & ontbinding overeenkomst

 1. Levering vindt plaats vanaf de vestigingsplaats van Koffie Maestro te Baarn
 2. De met Koffie Maestro overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Koffie Maestro aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
 3. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
 4. Koffie Maestro is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 5. Door omstandigheden bij onderaannemers kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Koffie Maestro.
 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Koffie Maestro gerechtigd tot vergoeding van de schade die hier uit ontstaat. De onderstaande percentages worden aan opdrachtgever in rekening gebracht indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert: binnen twee (2) weken = 25 %, 
binnen een (1) week = 50% binnen drie (3) dagen = 100%
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Koffie Maestro, zal Koffie Maestro in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Koffie Maestro extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen tenzij Koffie Maestro anders aangeeft.
 8. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding door Koffie Maestro

 1. Koffie Maestro is bevoegd zonder opgave van redenen deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling voor het volledige door deze aan Koffie Maestro betaalde bedrag.
 2. Koffie Maestro heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 4. Koffie Maestro is bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de reeds gedane betalingen. De op het moment van ontbinding reeds uitgevoerde maar nog niet gedeclareerde werkzaamheden kunnen alsnog door Koffie Maestro worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.

Artikel 8. Overmacht

 1. Niet of niet-tijdige nakoming door Koffie Maestro van op hem rustende contractuele verplichtingen is niet aan hem toe te rekenen indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, zij het dat Koffie Maestro gehouden is al datgene te verrichten wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden ter nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Betaling

 1. Aan de opdrachtgever ter hand gestelde of verzonden facturen dienen steeds binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder recht op opschorting of verrekening, tenzij schriftelijk anders door Koffie Maestro aangegeven.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen een termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldag tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Koffie Maestro gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk per email bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te betalen.

Artikel 10. Niet goed geld terug garantie

 1. De niet goed geld terug garantie is alleen van toepassing op diensten waarbij het op de website pagina staat vermeld.
 2. U bent niet verplicht om een reden van ontevredenheid op te geven.
 3. Melding van ontevredenheid dient u zo snel mogelijk te melden. *Dit is bij een workshop / training tijdens of vlak daarna (uiterlijk 4 dagen na deelname, dan via email)
  *Bij een online product / dienst dient u binnen 30 dagen na aanschaf via email te laten weten dat u ontevreden bent en gebruik wilt maken van u niet goed geld terug garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Koffie Maestro verplicht zich verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid. In het geval van schade dient de opdrachtgever de aard, de omvang en de oorzaak van de ontstane schade per ommegaande schriftelijk per email aan Koffie Maestro te melden.
 2. Koffie Maestro is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de opdrachtgever of doordat Koffie Maestro is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Koffie Maestro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Koffie Maestro is uitsluitend aansprakelijk voor directe materiële schade en letselschade. Koffie Maestro is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
 5. Koffie Maesto zal alleen die schade aan de opdrachtgever vergoeden indien dit ten opzichte van de verzekeraar van Koffie maestro is aangetoond en tot vergoeding leidt.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Koffie Maestro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op alle documenten, foto’s, video’s en andere materialen, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht.
 2. De hier boven genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Koffie Maestro noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever / deelnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Koffie Maestro verstrekt zijn.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Koffie Maestro voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 13. Klachten

 1. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee Koffie Maestro te werk gaat, kan het voorkomen dat de deelnemer / opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening. Een goede behandeling van klachten is alleen mogelijk wanneer klachten ons bereiken. Een klacht kan schriftelijk, per e-mail kenbaar gemaakt worden.
 2. Na ontvangst neemt Koffie Maestro zo snel mogelijk & uiterlijk binnen 7 werkdagen contact op met de deelnemer / opdrachtgever. Na het contact moment tussen deelnemer / opdrachtgever zal koffie Maestro de klacht binnen 30 werkdagen afhandelen. Mocht dit om onvoorziene redenen niet haalbaar zijn dan zal Koffie Maestro de andere partij hier tijdig van op de hoogte stellen.
 3. Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 4. Klachten en de afhandeling daarvan zullen voor minimaal 1 jaar bewaard worden om zo de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Koffie Maestro aanhangig worden gemaakt.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden terug te vinden op www.koffiemaestro.nl/algemene-voorwaarden
 2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Koffie Maestro.

Baarn, juni 2019
Versie 1.2[/text_block]